Semalt 8 howply gara şlýapa SEO usullary barada duýduryş berýär

SEO usullary gözleg motorlary tarapyndan kesgitlenen düzgünler toplumyna boýun bolmalydyr. Şeýle-de bolsa, öz sahypalaryna organiki traffigi getirmek üçin burçlary kesmegi halaýan adamlar (spamerler) bar. Gözleg motorlary tarapyndan adatça gara şlýapa diýlip atlandyrylýan düzgünleri bozup, muny edýärler.

Semalt- dan ýokary hünärli Maýkl Braun, howpsuz bolmak üçin olaryň birnäçesini kesgitleýär:

1. Tölegli baglanyşyklar

Ulanyjylar ýokary derejelere eýe bolmak üçin, onuň derejesi we alýan traffigi ýaly maglumatlara esaslanyp baglanyşyk satyn alýarlar. Geçirmek gaty aňsat, sebäbi geleşikden soň baglanyşygyň mazmunynyň hili bilen iş salyşmaly bolmaz. Mundan başga-da, Google ýaly gözleg motorlary saýtlary tertipleşdirmek üçin labyr tekstlerine köp bil baglaýandyklary sebäpli, müşderiler isleglerine görä birini satyn alyp bilerler.

2. Spam teswirleri

Olaryň niýetlenen maksady, spameriň sahypasyna mugt baglanyşyk döretmek we SEO peýdasyny hödürlemek däl. Hil gözegçiligi bolmazdan açyk bloglar, spam teswirleri üçin aňsat nyşandyr. Tejribesini peseldýän sahypa girýän adamlar bilen negatiw täsir galdyrýar. Soňra blog hünärsiz ýa-da äsgerilmeýän ýaly görünýänligi sebäpli, gymmatly teswirleri goýup bilmeýärler.

3. Mazmuny köpeltmek

Bu meňzeş mazmuny birnäçe domenlere ýaýratmak üçin ulanylýan "göçürmek we goýmak" usulydyr. Gözleg motorlary özboluşly mazmuny makul bilýärler we köpeltmek diňe sahypanyň ýokary derejelere ýetmek mümkinçiligine zyýan ýetirýär. Ulanyjylar Google sanawynda birnäçe baglanyşykda şuňa meňzeş mazmuny tapmaga garaşmaýarlar. Tejribesini azaldar, şonuň üçinem gara şlýapa diýip kategoriýalaşdyrýar. Gaýtalama bir domende hem bolup biler. Esasan, bilimiň ýoklugy bilen baglanyşykly. Kanoniki bellikler, ýazgylaryň asyl nusgasyny kesgitlemäge kömek edýär we beýleki göçürmeleri Google gözleg botyna görünmeýär.

4. Makalanyň egirilmegi

Bu köpeltmegiň bir görnüşi, bu ýerde marketologlar resminama göçürme gurallaryndan aýlanyp geçmek üçin täze ýa-da üýtgeşik ýaly görünmek üçin resminama üýtgetme girizýärler. Göçürilen mazmunyň mazmunyna laýyk gelýändigine garamazdan meşhurlyk gazandy.

5. Palta

Palta, ulanyja mazmun ýa-da URL-ler bermek üçin ulanylýan taktika, gözleg motorynyň örümçiler indeksinden düýpgöter tapawutlanýar. Gözleg motoryna gelýänlere ähmiýetsiz maglumatlary gowşurmak bilen SERP-de ýokary derejä çykarmak üçin aldaýar.

6. Gapy sahypalary

Bular açar söz bilen optimallaşdyrylan gonuş sahypalary bolup, ulanyjylary saýlanan netijeden baglanyşyksyz maglumatlar bilen başga bir ýere gönükdirýär. Belli bir soraglar üçin ýokary derejelere üns berýärler.

7. Açar söz

Bu ýerde web sahypasynyň eýeleri, SERP-de görünmek mümkinçiligini artdyrmak we netijede mümkin boldugyça organiki traffigi sürmek üçin ýokary derejeli açar sözleriň köpüsi bilen mazmunyny doldurarlar. Şeýle-de bolsa, açar sözleri doldurmak ýazgylary tebigy däl görünýär we ulanyjy üçin amatly däl.

8. Görünmeýän tekst

Bu usul, açar sözleriň toplumyny ak fonda goýmagy, olary myhmanlara görünmezligi göz öňünde tutýar. Diňe gözleg motorlary tapylýar, gözlenýär we indekslenýär.

Netijeler

Gara şlýapa usullaryny ulanýan adamlar, her niçigem bolsa tapylansoň, olar bilen baglanyşykly ýokary töwekgelçiligi äsgermezlik edýärler. Bu jerime salýar ýa-da iň erbet ýagdaýda gözleg motorlary sahypanyň SERP-de peýda bolmagyny gadagan edýär.

send email